Erdőmérnöki Kar

Az Erdőmérnöki Karon az NRRC EMK fogja össze az intézeti kompetenciákat. A legfontosabb kutatási területeket a szakmai- és tudományterületek szerint foglaljuk össze.

Környezet- és földtudomány
  • Talajtan: talaj-, víz- és növényminták vizsgálata, termőhely vizsgálatok, mikorrhíza-kutatás erdőtalajokban, a talaj edafonjának vizsgálata, meteorológiai mérések végzése, tesztmérések új módszereink teljesítőképességének megismeréséhez
  • Legfontosabb laboratóriumi talaj vizsgálatok: pH (H2 O), pH (KCl), pH (CaCl2 ), fenolft alein lúgosság, hidrolitos és kicserélődési acciditás (y1 , y2 ), szénsavas mész, Arany-féle kötöttség, humusztartalom vizsgálat, kicserélhető kationok meghatározása (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), EDTA vagy DTPA kivonat (Cu, Zn, Fe, Mn-meghatározása) , AL-oldható P és K meghatározás, KCl-os kivonat (Ca, Mg-meghatározása), C/N/S-tartalom vizsgálat, Összes nitrogéntartalom meghatározása, összes és oldható toxikuselem-, és nehézfémtartalom meghatározása.
Alkalmazott kémiai analitika
  • Levegő minőség: levegő illékony szerves komponenseinek (VOC) minőségi és mennyiségi vizsgálata, munkahelyi légtér vizsgálat, füstgázok elemzése.
  • Vízanalitika: vizek szerves összetevőinek mennyiségi és minőségi vizsgálata. Növényi eredetű szövetek és minták szerves extrakt anyagainak kromatográfi ás vizsgálata, minőségi, mennyiségi analízise.
  • Modifi kált faanyagok kémiai minősítése, vizsgálata
  • Biogáz fermentációs technológiák vizsgálata, optimálása
Geomatika, Erdo˝feltárási és Vízgazdálkodás
  • Geotechnika: talajmechanikai vizsgálatok, hidrológiai vizsgálatok
  • Geomatika: geoinformatikai, digitális képfeldolgozási, digitális fotogrammetriai szoft verfejlesztés, rádiótelemetriás apró és nagyvadmegfi gyelés, fatömegbecslési eljárások
Erdőművelés és erdővédelem
  • Erdőművelés: erdészeti nemesítés; fafajok és fajták beazonosítása, szaktanácsadás
  • Erdővédelem: erdőben fellépő károsítók és kórokozók, és mindezek terjedésének és a károsítások megakadályozásának témakörében innovatív megoldások kidolgozása. Az erdők egészségi állapotával, erdővédelmi problémákkal kapcsolatos kutatások és szolgáltatások; inváziós rovar- és gombafajok elleni védekezési technológia kidolgozása; levél- és hajtásbetegségek erdei fákon. Energetikai célú faültetvények erdővédelme; Egyéb fás területek (parkfák, sorfák, mezővédő erdősávok) növényvédelmi problémáinak feltárása, kártevők és kórokozók beazonosítása, védekezési technológiák kidolgozása. Ezen speciális élőhelyek létesítésére vonatkozó szaktanácsadás.