Simonyi Károly Kar

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon az NRRC SKK intézeten belül a K+F+I tevékenységeket az Innovációs Központ fogja össze, amely pályázati és innovációs projektek szervezését, felügyeletét végzi, önálló tevékenysége mellett. A szakmai hátteret és az infrastruktúrát a kar intézetei biztosítják oktatási tevékenységük mellett. A legfontosabb kutatási területeket a szakmai- és tudományterületek szerint foglaljuk össze. A faipar változásaira jellemző, hogy a fejlődéssel együtt az összetettsége is megnőtt, így ma már komoly faipari tevékenység nem képzelhető el informatikai, formatervezői, gépészeti/mechatronikai támogatás nélkül. A kar kompetenciái éppen ezért már régen meghaladják a hagyományosan vett faipart, azon túlmutatnak, így informatikai, járműipari, papír és nyomdaipari, termékés formatervezői területeken is hatékonyan támogatjuk az ipari partnereinket.

Nano- és anyagtudomány
 • Faanatómia: faanyagok, fafajok anatómiai tulajdonságainak feltárása, vizsgálata, fafaj meghatározás, faanyagok és egyéb ipari anyagok mennyiségi és minőségi mikroanalitikai vizsgálata
 • Modifi káció: faanyagmodifi káció, faanyagok hőtechnikai tulajdonságainak meghatározása, fűtőérték meghatározás
 • Kompozit anyagok és termékek: szervetlen kötésű kompozitok, hagyományos faalapú lemezek, szálerősítésű kompozitok, fa-műanyag kompozitok, biokompozitok
 • Nanotechnológia: bioaktív nanovegyületek előállítása zöldkémiai módszerekkel, LbL nanotechnika alkalmazása, bioműanyagok és nanokompozitok, nanokristályos cellulóz
 • Cellulóz- és papíripari kutatások, kavitációs rostfeltárás és fehérítés, csomagolástechnika
Fafi zika, -mechanika
 • Fafi zika: faanyagok és faalapú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata, fa-víz kapcsolatok feltárása, szorpciós tulajdonságok vizsgálata, folyadék- és gázáteresztő képesség vizsgálata, optikai tulajdonságok meghatározása, klímaállósági vizsgálatok, faanyagok és faalapú anyagok öregbítése, rétegelt-ragasztott fatermékek delaminációs vizsgálata
 • A faanyag és egyéb szilárd anyagok, porok, gélek felületén bármilyen hatásra történő kémiai változások nyomon követése. A mikroszkóp segítségével nagyon kicsiny felületek vizsgálata is lehetővé válik.
 • Mechanikai jellemzők: fa, fém, műanyagok statikus mechanikai (húzó-, nyomó-, nyíró-, csavaró-, hajlítószilárdság) illetve dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, rugalmas tulajdonságok meghatározása, keménység vizsgálat, rétegeltragasztott fatermékek vizsgálata, ragasztási szilárdság meghatározása
 • Roncsolásmentes anyagvizsgálatok: élő fák stabilitásának vizsgálata: dinamikus vizsgálatok, álgeszt kimutatása impedancia mérésekkel, fűrészáru szilárdság szerint történő osztályozása, faszerkezetek vizsgálata szilárdság becslés, állapotfelmérése, nukleáris környezetellenőrzé
Faanyagvédelem

Faanyagvédelem: természetes állapotú és védőszerrel kezelt faanyagok farontó gombákkal szembeni viselkedésének vizsgálata, favédőszer hatásosságának vizsgálata, minősítése, különböző kezelési eljárásoknak és más tényezőknek a felvett védőszer mennyiségére és a behatolási mélységre gyakorolt hatásának vizsgálata.

Gépészet és mechatronika
 • Gépészet és üzemfenntartás: Faipari megmunkáló gépek szerkezeti, üzemeltetés és üzemfenntartás kérdései; Fémes anyagtudomány, metallográfia; CAD-CAM-CNC és robottechnikai alkalmazott kutatások; Szerszámtechnikai, szerszámgazdálkodási, szerszámfejlesztési és intelligens szerszámtechnikai kutatások; Szerszám életpálya nyomon követése (RFID rendszer); Modern gyártási és üzemfenntartási módszerek kutatása; Mechanikai megmunkálások hatékonyságát javító vizsgálatok és kutatások a forgácsolási viszonyok elemzésével; Megmunkált felületek felületi minőségének kutatása, többek közt a szerszám állapot függvényében.
 • Anyagmozgatás, légtechnika és logisztika: Korszerű anyagmozgató és raktározási berendezések és rendszerek kutatása és fejlesztése; Vállalati logisztikai ellátási, valamint beszállítói rendszerek; Energiatakarékos, technológia rugalmas por-forgács elszívó rendszerek kutatása és fejlesztése, új méretezési módszerek kidolgozása; Állapotfelügyeleti rendszer az üzembiztonság növelése, és a villamos energia-felhasználás csökkenés céljából.
 • Mechatronika: Pneumatika; Elektropneumatika; PLC technika; Buszrendszerek az automatikában; Szervo hajtástechnika; Automatizált kamerás mérőrendszerek; Proporcionál hidraulika; Szenzortechnika;
 • Energetika: Energiahatékony technológiák feltárása; Vállalati energiamérleg készítése és elemzése, energia audittal öszszefüggő szakmai tevékenység; Faipari üzemek biomassza alapuló hő és villamos energiatermelésének vizsgálata; Biomassza alapanyagok brikettálhatósági és pelletálhatósági vizsgálatai; Faalapú energetikai anyagok égési vizsgálatai kisteljesítményű kazánban; Kazánok és légszennyező pontforrások környezetvédelmi vizsgálatai során felmerülő tájékoztató jellegű emissziós mérések; Napkollektoros rendszerek összehasonlítási vizsgálata és fejlesztése (fókuszáló napkollektor); Alternatív energiát (elsősorban napenergiát) hasznosító - faipari - berendezések kutatása és fejlesztése
Terméktervezés

A terméktervezéssel kapcsolatos kutatómunka a fa alapú termékek, asztalosipari szerkezetek fejlesztésére, tulajdonságtervezésére, technológiai fejlesztésekre (mechanikai megmunkálás, ragasztás, felületkezelés, gyártási módszerek), illetve faipari és általános minőségbiztosítási, minőségszabályozási, minőségirányítási kérdések kutatására irányul:

 • Termékek tulajdonságtervezése
 • Nyílászárók teljesítményjellemzőinek fejlesztése és modellezése
 • Faanyagok bútoripari hasznosítása
 • Ragasztási, felületkezelési technológiák fejlesztése (színkorrigálás, környezetbarát anyagok)
 • Faanyagok mechanikai megmunkálásának pontossága es tűréstervezése
 • Bútorok tervezése, számítógépes méretezése, modellezése
 • Termékek és folyamatok ergonómiai elemzése
 • Életciklus elemzés a faiparban
 • Intelligens termékek, rendszerek a faiparban
 • Termékek, szerkezetek viselkedésének szimulációja
 • Ablakok hőtechnikai fejlesztése, a teljesítményjellemzők megbízhatóságának vizsgálata, modellezése
 • Műemléképületek nyílászáróinak korszerűsítése
 • Fa és faalapú anyagok lézeres vágása, gravírozása
 • Statisztikai folyamatszabályozás
 • Kísérlettervezés a faiparban
 • Minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM) fejlesztése
 • Minőségbiztosítási módszerek faipari alkalmazhatóságának vizsgálata
 • Gyártási rendszerek vizsgálata (JIT, LEAN, DFM, DFA)
Informatika
 • adatbányászat: erdészeti adatelemzések (növekmény vizsgálata, csapadék vizsgálata), faipari vállalatok számára elemzések készítése
 • képfeldolgozás: távolságmérés és tömegmeghatározás fényképek segítségével
 • okostelefonok: fejlesztés mobiltelefonra
 • webes megoldások: honlapok, webes rendszerek
 • döntéstámogatás: döntéstámogató rendszerek kis- és középvállalatok számára
 • vállalatirányítási rendszerek: alkalmazások és belső fejlesztése
 • informatikai támogatás: informatikai rendszerek teljesítményének mérése és elemzése, rendszerüzemeltetés és infrastruktúra építés